讲中国历史,看历史知识,尽在鸿运赌场_皇马赌场_雅加达赌场网

梁山最神秘的高手公孙胜:为何悄然隐退

来源:鸿运赌场_皇马赌场_雅加达赌场2018-04-13 15:38:14责编:Ad?a人气:
字号:小号|大号
【内容导读】水浒传公孙胜是著名的小说人物,人称”入云龙“。公孙胜并不是最早加入梁山的人,但他后来居上,凭借常人难有的本事成为第四号人物,在宋江手下担任机密军师,为梁山立下不…

本文地址:http://www.scioex.com/yeshi/274453.html
文章摘要:梁山最神秘的高手公孙胜:为何悄然隐退 ,甄奇录异昧地谩天万泉河,日滋月益颧骨公蚊子。

shuǐchuángōngsūnshèngshìzhemíngdexiǎoshuōrén,rénchēng yúnlóng  gōngsūnshèngbìngshìzuìzǎojiāliángshānderén,dànhòuláishàng,píngjièchángrénnányǒudeběnshìchéngwéihàorén,zàisòngjiāngshǒuxiàdānrènjun1shī,wéiliángshānxiàshǎohàngōngláo 

<rb>梁</rb><rt>liáng</rt><rb>山</rb><rt>shān</rt><rb>最</rb><rt>zuì</rt><rb>神</rb><rt>shén</rt><rb>秘</rb><rt>mì</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>高</rb><rt>gāo</rt><rb>手</rb><rt>shǒu</rt><rb>公</rb><rt>gōng</rt><rb>孙</rb><rt>sūn</rt><rb>胜</rb><rt>shèng</rt>:<rb>为</rb><rt>wéi</rt><rb>何</rb><rt>hé</rt><rb>悄</rb><rt>qiāo</rt><rb>然</rb><rt>rán</rt><rb>隐</rb><rt>yǐn</rt><rb>退</rb><rt>tuì</rt>

gōngsūnshèngshìzhōurén,jiāzhōngyǒulǎo,yòucōngmínghǎoxué,suībàizàidàojiāménxià,dànyōngyǒushìjiùréndexiōng怀huái běisòngnián,quánxiàngcàijīngdāngdào,de婿wéigěizhù寿shòusōuguācáibǎoshíwànguàn,shìwéi shēngchéngāng ,gōngsūnshèngyòngděngrényǒujié,chènyángzhìyùnshēngchéngāngguòhuánggāngzhī,yòngyàojiāngyùnderéndǎo,jiāngcáijiézǒu,zhèjiùshìshuǐchuángōngsūnshèng zhìshēngchéngāng deshì 

hòulái,gōngsūnshèngyòngděngrénjiāliángshān,yòngzuòwéijun1shī,gōngsūnshèngshìjun1shī gōngsūnshèngshēn怀huáijué,duōyùnyòngdàoshùwéiliángshānjun1退tuìrén,wèijiàngōng liángshānjun1jìngōngdàngshān,shǐjìngōngxià,gōngsūnshèngyòngzhènlefánruìdeyāoshù,dàngshānyīn hòugōngsūnshèngsuísòngjiāngjiēshòuzhāoān,fèngmìngliáo,suíhòuzàitián tiándeshǒuxiàyòngyāoshùdǎngliángshānjun1jìngōng,duōkuīgōngsūnshèngdàogāoshēn,liángshānjun1zhècáimièletián 

shuǐchuángōngsūnshèngdāngchūshàngliángshānshìwéileshìānmín,sòngjiāngděngrénwǎnjiǔchīròudexiǎngbìngxiàngtóng,yīnzhàoqīnwéimíngkāiliángshān,hòuláisòngjiānggōnggāotáng,gōngsūnshèngzàichūshān,dànquèxià biànérhái deyuēdìng,liángshānjiēshòuzhāoānhòujiǔ,便biànyòugàofǎnxiāng,cóngxīnxiūliàndàoshù,shànzhōng 

gōngsūnshèngdezhǔyàoshìjiàn

gōngsūnshèngwéiliángshānzhònghǎohànzhī,cóngxiǎole,hòuyòuzàiyuánzhīxiàbàizàiluózhēnrénménxiàxué,xuéshēnyúnhuàndedàoshù,wéiliángshānjiàngōng zàishuǐchuánzhōng,gōngsūnshèngdezhǔyàoshìjiànběnshàngdōudàoshùyǒuguān 

<rb>梁</rb><rt>liáng</rt><rb>山</rb><rt>shān</rt><rb>最</rb><rt>zuì</rt><rb>神</rb><rt>shén</rt><rb>秘</rb><rt>mì</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>高</rb><rt>gāo</rt><rb>手</rb><rt>shǒu</rt><rb>公</rb><rt>gōng</rt><rb>孙</rb><rt>sūn</rt><rb>胜</rb><rt>shèng</rt>:<rb>为</rb><rt>wéi</rt><rb>何</rb><rt>hé</rt><rb>悄</rb><rt>qiāo</rt><rb>然</rb><rt>rán</rt><rb>隐</rb><rt>yǐn</rt><rb>退</rb><rt>tuì</rt>

huàshuōcàijīngdāngquán,chùsōuguāmíncái,de婿wéitǎohuānxīn便biànsōuluóleshíwànguànjīnyíncáibǎogěi寿shòu,zhèjiùshìzhemíngde shēngchéngāng  xiǎngshēngchéngāngbìngfēi cái ,jiāngshàngyǒudiǎnxuèxìngdehǎohàndōuduìhènzhī gōngsūnshèngsuīshìjiāngzhōngrén,dànxiōng怀huáicāngshēngbǎixìng,yīnyǒujié tīngshuōcháogàidemíng,便biànqǐngtónghángshì zhènghǎocháogàiyòngděngrénzhèngzàimóuhuáshí,liǎngrénpāi cháogàijiāngyòngruǎnshìsānxiōngliútángqǐnglái,rénzhìtóngdào,jiéwéixiōng,zàihuánggāngshèjiāngyùnshēngchéngāngdeyángzhìdǎo,jiùzhèyàngjiéleshēngchéngāng jiéshēngchéngāng使shǐcháotíngshēnshòuzhèndòng,shìgōngsūnshèngdezhǔyàoshìjiànzhī 

gōngsūnshèngshùgāomíng,chéngwéiliángshānhǎohànhòu,sānfānjiǔzhòngxiōngwēinánzhīzhōng sòngjiāngdejun1jìngōnggāotáng,dànbèiduìfāngdeyāoshùsuǒ,chéngchíjiǔgōngxià,háisǔnshīlehěnduōliángshānhǎohàn gōngsūnshèngyòngshùcāozuòdāojiànzàitiānkōngzhōngdòu,yòuzàiyāoréngāoliánzhǔnbèiténgyúnjiàtáopǎozhī,jiānglexiàlái,zhōng使shǐyāorénshé,gāotángyīnbèisòngjiāngshōunángzhōng 

gāotángdòushìgōngsūnshèngdezhǔyàoshìjiànzhī,zàizhīhòuyòubāngliángshānhǎohànshōuletiánděngrén,使shǐliángshānjun1lehěnduōshèngzhàng guò,gōngsūnshèngshǐzhōngyuànzàicháotíngwéiguān,yīnzàijìndōngjīngzhīqiánjiùjièkǒufǎnxiāngle xiǎoshuōjiāodài,gōngsūnshènghuíxiānghòuqiánxīnxiūdào,yīnggāishìshànzhōngle 

gōngsūnshèngdeshì

shuǐhǎohànbǎilíngwèi,gōngsūnshèngmíngliè,suīrányīnwéimǒuxiēyuányīnméisōng kuíděngrényǒumíng,dànběnshìquèmenxiǎo shīnàiānxiěleshǎogōngsūnshèngdeshì,xiàmiànjiùshuōshuōzhōngzuìzhemíngde 

<rb>梁</rb><rt>liáng</rt><rb>山</rb><rt>shān</rt><rb>最</rb><rt>zuì</rt><rb>神</rb><rt>shén</rt><rb>秘</rb><rt>mì</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>高</rb><rt>gāo</rt><rb>手</rb><rt>shǒu</rt><rb>公</rb><rt>gōng</rt><rb>孙</rb><rt>sūn</rt><rb>胜</rb><rt>shèng</rt>:<rb>为</rb><rt>wéi</rt><rb>何</rb><rt>hé</rt><rb>悄</rb><rt>qiāo</rt><rb>然</rb><rt>rán</rt><rb>隐</rb><rt>yǐn</rt><rb>退</rb><rt>tuì</rt>

gōngsūnshèngdeshìjiùshì zhìshēngchéngāng ,dàoshēngchéngāng,hěnduōrényìnxiàngjiùshìzhèshìcháogàidegōngláo shírán,cháogàiránshìzhòngyàocānzhě,dàngōngsūnshèngzàizhèshìjiànzhōngshìguānjiànrénzhī shí,gōngsūnshèngzǎojiùkànguàncàijīngdezuòwéi,qiěrènwéizhèxiēqiáncáizhīdào,suǒmóujié dàndānpíngrénzhīhěnnánchénggōng,shì便biànzhǎodāngshíyǒumíngdecháogàishāng,zhècáizhīdào,jǐnshìcháogài,ruǎnshìsānxiōngzǎoyǒujiédesuàn shì,gōngsūnshèngyòng cháogàiděngliùrénjiéwéixiōng,děngshuōhòujiādōuzàitóngtiáochuánshàngle,cónggāndǎnxiàngzhào suíhòu,rénmóuhuá,zhìzàolejīngtiāndòngdejiéshēngchéngāngshìjiàn 

gōngsūnshèngdeshìzhīèr便biànshìshíjiécūnhuǒshāozhànchuán gōngsūnshèngzhèrénchángchángbèiláizhūliàng,shízàishìyīnwéimenyǒushǎoxiàngtóngzhīchù zhūliàngcéngjīngjièdōngfēnghuǒshāocáocāozhànchuán,gōngsūnshèngwánle fēng deyóu guānjun1zhànchuánjìngōngshíjiécūn,gōngsūnshèngqiǎojièfēngxiànghuǒshāoguānjun1chuánzhī,zàizhànzhōngxiàgōng zhùliútánghuǒshāozhànchuánhòu,gōngsūnshèngliángshānzhōngrénláiwǎnggèngjiāqiē hòulái,sòngjiāngbèicháotíngzhuāzhù,gōngsūnshèngyòngděngchūmóuhuá,cóngchǎngjiézǒusòngjiāng,cóngzhèngshìjiāliángshān,chéngwéijun1shī,xiānhòuzàigāotángzhīzhàn tǎotiánděngzhànzhōngxiǎnshēnshǒu 

zuòwéiyǒuzhìhuìderén,gōngsūnshèngdeshìháizhǐzhèxiē,dànmíng,dǒnggōngchéngshēn退tuìdedào,diānfēngchùyǐn退tuì,yīnsòngjiāngděngrénduōhuólexiēniántóu 

gōngsūnshèngdeshī

gōngsūnshèngzài shuǐzhōng gāochóu,jǐnhuìdāonòngjiàn,háinéngfēnghuàn,zhèyàngdedàohángbiéshuōzàidài,jiùsuànshìxiàndàidegāoguò zuòwéimíngdàoshì,gōngsūnshèngshìbànchūjiā,xiūwéishàngqiěhài,medeshīběnshìjiùgèngyòngshuō shíshàng,gōngsūnshèngdeshīluózhēnrénzàishūzhōngjiùxiàngshénbāndecúnzài,suīránzuòzhěduìzheduō,dàndechāofándòngjiàngāoshēndedàohángcóngliáoliáoshùdechūchǎngzhōngjiùzhīxiǎo 

<rb>梁</rb><rt>liáng</rt><rb>山</rb><rt>shān</rt><rb>最</rb><rt>zuì</rt><rb>神</rb><rt>shén</rt><rb>秘</rb><rt>mì</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>高</rb><rt>gāo</rt><rb>手</rb><rt>shǒu</rt><rb>公</rb><rt>gōng</rt><rb>孙</rb><rt>sūn</rt><rb>胜</rb><rt>shèng</rt>:<rb>为</rb><rt>wéi</rt><rb>何</rb><rt>hé</rt><rb>悄</rb><rt>qiāo</rt><rb>然</rb><rt>rán</rt><rb>隐</rb><rt>yǐn</rt><rb>退</rb><rt>tuì</rt>

duìluózhēnréndemiáoshù,shīnàiānshìzhèyàngxiěde xīngguànzǎn,chǎngjīnxiá zhǎngrán广guǎngjiá,xiūhángdàolòuzhītiān
yǎnfāngtóng,shízàozhǎngshēngzhījìng ,zhòngtóngdexíngxiàng,huótuōtuōshénxiāndeyàng zàishīnàiānxià,luózhēnréngāoshēn,rénjiāoliúshíchùchùxuán gōngsūnshèngxiǎngxiàshānshìjiùmín,luózhēnrénquèduōjiāzhǐ,dǎoshìduìmínjiānguānxīn,érshìzǎojiùliàodàoliángshānshìhǎochù suǒ,dāngkuíqǐnggōngsūnshèngzàichūshānshí,quèshuōgāngtuōhuǒkēng,néngzàiwǎngtiào dāngshídehǎohàndōujiāngliángshāndāngzuòyīngxióngzhīchù,érgōngsūnshèngdeshīluózhēnrénjiāngliángshānchéng huǒkēng ,néngshuōyǒuxiānjiànzhīmíng hòulái,gōngsūnshèngjīngzhùkuídexiōngzhīqíng,yǒuxiàshānzhùzhèn,luózhēnrénzěnnéngzhīdexīn?dànliàozhīhòusòngjiāngshòuzhāoān,shìyuēdìng féngyōuérzhǐ,biànérhái ,hòugōngsūnshèngzàisòngjiāngděngrénbiànliángshòufēngqiángào退tuìyǐn,zuìhòubǎoquánleshēnjiàxìngmìng,luózhēnrénwèiliàoshìshén 

shuō,gōngsūnshèngdeshīluózhēnrénzàishǐshàngzhēnyǒurén,nǎiběisòngshídedàoshì,duìzuòzhīshìhěnzàiháng,fánshìdǎogàodeshìqíngméiyǒulíngde,suǒshēnshòuguānjiāzhòng,bèizūnwéi zhēnrén  

 • 揭秘:水浒中公孙胜为何千里上梁山投奔晁盖

  水浒里公孙胜是个有名的人物,论排兵布阵不弱于吴用,而且对人一贯忠诚,看朋友入木三分。想当年为了十万担生辰纲不义之财,不惜长途跋涉,前来投奔晁盖。晁盖不过是小小的保正,也就是现在的村长,为何能让公孙胜千详情>>

  2015-07-31 15:05:52
 • 水浒中公孙胜为何第一个弃梁山而去?

  《水浒传》中的公孙胜是个牛鼻子老道,他通晓阴阳八卦、识五行运转、观天象、降妖邪。他的师父罗真人是位神通三界、上知五百年下知五百载的世外高人。公孙胜抱负远大、志在千里。他学到一身本领后,不甘心在深山详情>>

  2017-06-23 18:39:37
 • 揭秘水浒传中入云龙公孙胜最后结局

  水浒好汉一百零八位,公孙胜名列第四,虽然因为某些原因没武松、李逵等人有名,但本事却不比他们小。施耐庵写了不少公孙胜的故事,下面就说说其中最著名的几个。公孙胜第一个公孙胜的故事就是“智取生辰详情>>

  2017-06-02 09:15:19
 • 为什么宋江一上梁山公孙胜就急着要隐退?

  公孙胜是梁山好汉里最有仙风道骨的人物。与智多星吴用皆是梁山的高级谋士,但吴用没有他那么神秘。吴用是个读书人,与公孙胜的出神入道不同,他有传统士大夫建功立业的梦想。这就决定了,他们在宋江上山后的不同详情>>

  2017-05-28 17:37:49
 • 揭秘水浒传中水浒传公孙胜到底厉害不厉害

  公孙胜为梁山众好汉之一,他从小武艺了得,后又在机缘之下拜在罗真人门下学艺,学得一身呼云唤雨的道术,为梁山屡建奇功。在水浒传中,公孙胜的主要事件基本上都和道术有关。公孙胜话说蔡京当权,四处搜详情>>

  2017-05-14 15:41:28
 • 《水浒》真相:入云龙公孙胜为何两次退出梁山?

  在梁山泊,入云龙公孙胜是个奇人。和吴用一样,他也深通谋略,是个军师。但比吴用更厉害的是,他还懂得法术。除了业务能力出众,公孙胜的眼光也很准。在梁山上,他大概是第一个看透宋江的人。公孙胜加入梁山,是详情>>

  2017-05-10 10:44:24
 • 揭秘宋江最害怕的江湖好汉为何是他?

  宋江是梁山上的老大,是一个精通厚黑的人物,这个人和吴用相互勾结,把持梁山。最后把梁山兄弟全火儿带上朝廷,开始北征大辽,南打方腊,尽管为朝廷立下汗马功劳,可是结局却很惨,梁山弟兄死的死,伤的伤,让人详情>>

  2017-05-03 00:49:58
 • 公孙胜为什么两次脱离梁山?

  征方腊对于宋徽宗和蔡京、高俅等人来说,绝对是个多赢的结局:以寇制寇,既彻底摧毁了方腊的起义力量,梁山的力量更是大幅度消减,再也不能对朝廷形成威胁。可叹水浒108条好汉,经此一役,枝叶离散,十存二三详情>>

  2017-03-09 15:11:00
 • 《水浒》真相:入云龙公孙胜为何两次退出梁山?

  在梁山泊,入云龙公孙胜是个奇人。和吴用一样,他也深通谋略,是个军师。但比吴用更厉害的是,他还懂得法术。除了业务能力出众,公孙胜的眼光也很准。在梁山上,他大概是第一个看透宋江的人。公孙胜加入梁山,是因为详情>>

  2016-10-26 14:55:41

历史解密战史风云野史秘闻风云人物文史百科