讲中国历史,看历史知识,尽在鸿运赌场_皇马赌场_雅加达赌场网

外国人眼中:“全天候周恩来”

来源:鸿运赌场_皇马赌场_雅加达赌场2018-04-13 15:38:18责编:桂婷人气:
字号:小号|大号
【内容导读】周恩来一生呕心沥血,日夜操劳,一天的工作时间超过12小时,有时在16小时以上,一生如此,被外国人称为“全天候周恩来”。 当接通周恩来的电话时,定会传来那一贯谦逊…

本文地址:http://www.scioex.com/art/207850.html
文章摘要:外国人眼中:“全天候周恩来” ,洪欣见惯催办,辙乱旂靡更胜倒象。

zhōuēnláishēngǒuxīnxuè,cāoláo,tiāndegōngzuòshíjiānchāoguò12xiǎoshí,yǒushízài16xiǎoshíshàng,shēng,bèiwàiguórénchēngwéi quántiānhòuzhōuēnlái  dāngjiētōngzhōuēnláidediànhuàshí,dìnghuìchuánláiguànqiānxùndeshēngyīn: shìzhōuēnlái shìwèi? yuènánzhìmíngzhǔcéngduìzhōuēnláichūréndewéiqǐngqiú: qǐngwéilezhōngguórénmínshìjièrénmínde,měitiānduōshuìliǎngxiǎoshí! 

<rb>外</rb><rt>wài</rt><rb>国</rb><rt>guó</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt><rb>眼</rb><rt>yǎn</rt><rb>中</rb><rt>zhōng</rt>:<rb class=

 quántiānhòuzhōuēnlái ">1949nián10yuè1,zhōuēnláimáodōngzàitiānānménchénglóushàng 

1965

niándezǎochén,zàiwàimàozhǎngbàngōngshìgōngzuòdegāoshǒushànshàngbān,zhíbānshìdedōngjiùxìngchōngchōngpǎojìnláibàogàoshuō: zuótiān,zhíbānshízhōuzǒngláidiànhuàle  

gāoshǒushànlèngzhùle:zhōuzǒngshìqīnzhuāwàimàogōngzuòde,shìméiyǒuxiǎngdàozàibànsāngèngháiqīnláidiànhuà zhèxúnchángdeqíngkuàngnéng使shǐyǒudiǎnjǐnzhāng,liánmángzhuīwèndào: shímeshíhòu?tīngqīngchǔlema? 

<rb>外</rb><rt>wài</rt><rb>国</rb><rt>guó</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt><rb>眼</rb><rt>yǎn</rt><rb>中</rb><rt>zhōng</rt>:<rb class=

 quántiānhòuzhōuēnlái ">1954nián,zhōuēnláizǒngchūnèihuì,fēifándelǐngxiùfēngfànshélezàichǎngdewàiguórén 

 méiyǒucuò,shìbàndiǎnduōzhōng  dōngshuō, zhèngzuòzheshuì,diànhuàlíngránxiǎng wèn: shuí? duìfāngshuō: zhōuēnlái  dāngshíméiyǒutīngqīngchǔ,gǎnxiàngxìn,yòuwèn shìshuí? shí,duìfānghuíshuō: zhōuēnlái zhōuzǒngma! zhètīngqīngchǔle,shìdeshēngyīn yǒudiǎnhuāng,zhīzěnmebàncáihǎo,tuōkǒuérchū: zhōuzǒng,nínhǎoā!  èn,hǎo,zhíbānma?méiyǒushuì,hěnhǎo,jiàoshímemíng? huí: dōng,shìjiǔ zǒng,nínháiméishuìma?  èn,zàidiàotái,dèngjiěyǒubìng,yǒudiǎngōngzuò,tóngshízhènghǎozhàoxiàya!  

tīngdàozhè,gāoshǒushànxiàngxìnshìzhōuzǒngle,cuīdào: kuàiwǎngxiàshuō,diànhuàshàngjiāodàibànshímeshì? 

 ,háiyǒuhuàne!háiwènshìrén,shímeshíhòucānjiāgōngzuòde,dānrènshímezhí gàozǒngshì1938niáncānjiāgōngzuòde,shìzhǎng zǒngtīnghòushuō: hěnzǎojiùcānjiāmìng,hěnhǎoma!  

<rb>外</rb><rt>wài</rt><rb>国</rb><rt>guó</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt><rb>眼</rb><rt>yǎn</rt><rb>中</rb><rt>zhōng</rt>:<rb class=

 quántiānhòuzhōuēnlái ">1973nián6yuè,zhōuēnláizhòngfǎnyánān

gāoshǒushànyǒudiǎnzhe,shuō: zěnmetóngzǒngjìnguāzhèxiēshì? zhuǎnniànyòuxún,zhōuzǒngzǒngshìzhèyàngpíngjìnrénshuízhīdào!

dōngjiēzheshuō: zhōuzǒngháiduìshuō, zhíbānhěnzhòngyào,yīnggāizhōngzhíshǒuma  jiēzhezhǐshìshuō, ò,guān× × × × wénjiàn,gàolínhǎiyúntóngzhìxiānyào,míngtiānyánjiūxiàzàishuō  méiyǒutīngqīngchǔ,yòuwènleliǎng,zhēnhǎo shuōwánháijiàoxiàlái,yàowàng  

dōngjiǎngwánle,gāoshǒushànjiǔjiǔnéngpíngjìng,xiànglínhǎiyúnzhǎngbàogàolezhèjiànshì 

dànshì,shìqíngbìngméiyǒudàojiéshù 

<rb>外</rb><rt>wài</rt><rb>国</rb><rt>guó</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt><rb>眼</rb><rt>yǎn</rt><rb>中</rb><rt>zhōng</rt>:<rb class=

 quántiānhòuzhōuēnlái ">zhōuēnláidèngxiǎopíngzàitiānānménchénglóushàng

duōhuìér,guóyuàntōngzhīlínhǎiyúnkāihuì 10diǎnzhōnghuíláile,gàogāoshǒushàn,qǐngwèilǐngdǎorénbàngōngtīngdetóngzhìláikāihuì 

huìshàng,línhǎiyúnchuánshuō: 9diǎnzhōngzhōuzǒngménderénzhǎole,zhījiǎnglejiànshì zǒngshuō: zǎoshuōyàoqiújiànzhíbānzhì,zhèshìfēichángzhòngyàode zuótiānwǎnshàngjiǎnchálesāndānwèidezhíbānshìgōngzuò wàimàodewèitóngzhìhěnhǎo,diànhuàjiùjiētōngle,jiāodàijiànshì,tīngqīngchǔ,zàiwèn,zhèhěnhǎoma,fánshìyàorènzhēn,tīngqīngchǔjiùwènmíngbái,gǎnzàiwèn,hǎo!nòngqīngchǔ hánshìyàoshìde × × × × dānwèidezhíbāntóngzhìgàishìshuìzheleba,língshēngxiǎnglehěnjiǔcáijiē zhì× × × dewèijiùgènghǎole,jiàolehěnjiǔ,háisuànhǎo,jiēle,wènshìshuí,gàole gàishìméiyǒutīngqīngchǔ,jiùzàidiànhuànàifánshuō:yǒushímeyàojǐnshì,míngtiānzàishuōba!jiùliàole tàixiànghuà!zhèyàngdezhíbānshìnéngshímezuòyòng! shuōwánzhīhòu,gàomen: qǐngmenhuízàijiǎncháxiàzhíbānshìdegōngzuò  huìhòu,zhōuzǒngyòuwénjiànxiàngjiāodàilexià  

línzhǎngchuánwánhòu,gāoshǒushànmíngbáileqiē,chènhuìyòuzuówǎnshēngzàiběnzhíbānshìdeshìqíngxiàngzàichǎngdetóngzhìmenshùlebiàn,jiātīnghòushēnshòugǎndòng,chōngfènrènshídàozhèshìshíshízàizàishàngletángshēngdòngdeyánguīzhāngzhì jìnzhíshǒude 

(

zuòzhě:mènghóng)

<rb>外</rb><rt>wài</rt><rb>国</rb><rt>guó</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt><rb>眼</rb><rt>yǎn</rt><rb>中</rb><rt>zhōng</rt>:<rb class=

 quántiānhòuzhōuēnlái ">

历史解密战史风云野史秘闻风云人物文史百科